Algemene voorwaarden – B2C

De basis voor een goede relatie tussen klant en leverancier zijn niet de verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar samenwerking en wederzijds vertrouwen. Toch komen wij er niet omheen enkele zaken in onze algemene voorwaarden afwijkend of aanvullend op de wettelijke bepalingen te regelen.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de website en elke offerte van de ondernemer, alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en alle bestellingen via Online-Shop, telefoon of e-mail tussen ondernemer en consument. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.2 De nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Op overeenkomsten tussen de consument en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is voor nederlandse consumenten uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor consumenten uit België is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

1.3 De overeenkomst wordt op afstand elektronisch gesloten. De tekst van de algemene voorwaarden wordt bij het verzenden van de orderbevestiging langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Eveneens zijn de algemene voorwaarden in de webwinkel in te zien. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer op de website zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van, van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name door de consument gehanteerde bepalingen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Overeenkomst en aanbod website

2.1 De overeenkomst komt tot stand tussen consument en de ondernemer Grimberg GmbH.

2.2 Het aanbod op de website is vrijblijvend en laat een niet bindende Online-catalogus zien. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen of te herroepen.

2.3 De consument kan onze producten vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en zijn gegevens vóór het versturen van de bindende bestelling op elk gewenst moment corrigeren door de hiervoor tijdens het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctie hulpmiddelen te gebruiken. Door op de uiteindelijke bestelbutton te klikken worden de in de winkelwagen geplaatste producten als bindende bestelling naar de ondernemer verstuurd. De consument ontvangt van de ondernemer onverwijld per e-mail een automatische bestelbevestiging met het herroepingsrecht als zijn bestelling correct langs elektronische weg door de ondernemer is ontvangen. Deze bestelbevestiging is nog geen aanvaarding van de overeenkomst. De ondernemer aanvaard de bestelling door het versturen van een orderbevestiging in een aparte e-mail of door de producten binnen 7 dagen te leveren.

2.4 De overeenkomst wordt elektronisch bewaard en de bestelgegevens (orderbevestiging) alsook de algemene voorwaarden worden per e-mail naar de consument gestuurd. Vanwege gegevensbescherming is de overeenkomst niet meer via internet toegankelijk.

2.5 Indien de orderbevestiging eventueel schrijf- of drukfouten bevat, of foutieve berekeningen van prijzen bevat op grond van technische problemen bij de elektronische overdracht van gegevens, dan heeft de ondernemer het recht dit te bestrijden. Hierbij moet de ondernemer zijn fout bewijzen. Reeds betaalde bedragen worden onverwijld aan de consument terugbetaald.

2.6 De consument neemt normaal gesproken contact op met de ondernemer via e-mail of webwinkel. De verwerking van de bestelling gebeurt via een geautomatiseerd computersysteem verbonden aan de verstrekte e-mail gegevens. Voor een correcte verwerking is een juist emailadres een vereiste. De consument dient ervoor te zorgen dat het in de bestelling aangegeven e-mailadres correct is en hij de e-mails met documenten van de ondernemer kan ontvangen. In het bijzonder moet de consument ervoor zorgen dat bij het eventuele gebruik van SPAM-filters op zijn computer deze dusdanig zijn ingesteld, dat hij de e-mails met documenten van de ondernemer die voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijk zijn kan ontvangen.

2.7 De orderbevestigingen die de ondernemer aan de consument verstuurd dienen onverwijld door de consument te worden gecontroleerd. Aanvullingen en wijzigingen van een overeenkomst zijn enkel bindend als de ondernemer deze schriftelijk heeft bevestigd bijvoorbeeld door het versturen van een aangepaste orderbevestiging. Eventuele extra kosten die ontstaan door latere veranderingen worden de consument eventueel in rekening gebracht. Het annuleren van een order vóór levering betekent een opzegging van de overeenkomst. Het opzeggen van een overeenkomst is alleen mogelijk, als de bestelde en betaalde producten nog niet zijn geproduceerd of voor transport gereed staan. Eventuele extra kosten die ontstaan door productie- of transportvoorbereidingen kunnen de consument bij opzegging van de overeenkomst in rekening gebracht worden.

2.8 Een bestelling kan pas geleverd worden als de consument kredietwaardig is. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.9 Onze offertes zijn vrijblijvend. De door onze medewerkers of door hulpmiddelen zoals de tool “Dak-&-Wand-Planner” opgestelde samenstellingen, berekeningen, afmetingen, montageplannen of schetsen zijn gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens en zijn niet bindend en geheel vrijblijvend. De consument dient de documenten van deze service / dienstverlening vóór aanvaarding van de order nauwkeurig te controleren of door een vakkundig persoon te laten controleren.

2.10 De consument kan vrijwillig gebruik maken van een hulpmiddel wat op de website wordt aangeboden: de Dak-&-Wand-Planner. Deze planner helpt de consument op op een eenvoudige manier de benodigde producten inclusief toebehoren samen te stellen die voor een dakbedekking nodig zijn. De planner maakt een configuratie die gebaseerd is op de gegevens die de consument verstrekt. De planner is een service en de configuratie moet door de consument worden gecontroleerd. De consument kan de samenstelling in de winkelwagen vrijblijvend naar voorkeur nog aanpassen. Daarna kan de consument de gewenste producten bestellen. De grondslag voor de overeenkomst is altijd de door de consument doorgestuurde bestelling, niet de meegestuurde configuratie.

2.11 Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst zijn.

2.12 De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst. Op verzoek van de consument kan een monster / kleurfiche van de producten voor totstandkoming van de overeenkomst kosteloos worden toegestuurd. Door verschillende productpartijen kan er echter ook een afwijking zijn ten opzichte van het geleverde product.

2.13 Voor alle documentatie die tijdens het bestelproces en overeenkomst door de ondernemer aan de consument zijn verstrekt zoals berekeningen, configuraties, schetsen etc. al dan niet op papier of digitaal vastgelegd, blijven de eigendoms- en auteursrechten bij de ondernemer. De consument is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de producten waarop zij betrekking hebben. De consument mag deze documentatie niet aan derden doorgeven tenzij de ondernemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3 Levering en uitvoering

3.1 De ondernemer levert enkel in Nederland (alleen vasteland, niet op de eilanden) en in België, waarbij om belastingstechnische redenen zowel het factuuradres alsook het leveradres in hetzelfde desbetreffende land dient te zijn. Als plaats van levering geldt het leveradres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.2 Naast de productprijzen en eventuele toeslagen worden voor de aflevering transportkosten berekend, tenzij anders overeengekomen. De kosten voor transport zijn op de documenten aangegeven (offerte, bestelling, orderbevestiging, factuur). Meer informatie over de hoogte van de transportkosten is op de website aangegeven. Zodra de bestelde goederen geproduceerd zijn en klaar staan voor transport met de vervoerder, kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden. Als de levering niet plaatsvindt om redenen zoals beschreven in §3, worden de vrachtkosten alsnog in rekening gebracht of niet terugbetaald. Bij een nieuwe leveringspoging worden opnieuw vrachtkosten in rekening gebracht.

3.3 Alle levertermijnen zijn indicatief: de geplande levertermijnen zijn vrijblijvend en niet bindend. De levertermijn begint in de kalenderweek volgend op week waarin de betaling is ontvangen. Aan eventuele genoemde levertermijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

3.4 De producten die met een vrachtwagen worden getransporteerd, worden door de transporteur “tot aan de stoeprand” geleverd. Het afleveradres moet bereikbaar zijn voor een 40 ton vrachtwagen met oplegger. De consument dient ervoor te zorgen dat eventuele hindernissen zoals geparkeerde auto’s worden verwijderd. Voor het gebruik van de kraan op de oplegger heeft de vrachtwagen plaats nodig voor het zijdelings plaatsen van steunvoeten. Het lossen met een kraan is een extra service en geen vast bestanddeel van de aflevering. Kosten voor verder transport vanaf de losplaats zijn voor rekening van de consument.

3.5 In de volgende situaties kan de aflevering van goederen met een 40 ton vrachtwagen niet plaatsvinden. De transporteur kan niet leveren als:

- Het afleveradres bevindt zich in of is alleen bereikbaar via een woonwijk met nauwe straten en bochten, waar ook geparkeerd auto’s de doorvaart hinderen en / of

- Het afleveradres bevindt zich in of is alleen bereikbaar via een straat die niet is toegestaan voor zwaar verkeer (verbodsbord met tonnagebeperking) en / of

- Het afleveradres bevindt zich in of is alleen bereikbaar via een straat die smaller is dan 3,25 meter of die op een bepaalde plaats waar de vrachtwagen door moet op het tijdstip van levering smaller is dan 3,25 meter veroorzaakt door hindernissen zoals bijvoorbeeld geparkeerde auto’s of bijv. door smalle toegang van een bouwplaats en / of

- Het afleveradres zich in een doodlopende straat bevindt en / of

- De trailer niet makkelijk de straat kan uitrijden of kan keren en / of

- De trailer de gehele straat blokkeert bij het opgegeven afleveradres en / of

- Er gevaar dreigt voor de chauffeur bij de loswerkzaamheden in een drukke of onoverzichtelijke hoofdstraat.

3.6 De beslissing of een leveradres of losplaats met een 40 to vrachtwagen bereikbaar is, ligt bij de chauffeur c.q. transporteur. Indien het afleveradres niet bereikbaar is zonder verhoogde kans op schade aan de producten dan wel de omgeving en er kortstondig na overleg met de consument geen alternatief afleveradres beschikbaar is, is de aflevering niet mogelijk en worden de goederen terug naar het magazijn gebracht. Eventuele extra kosten voor het opnieuw leveren naar een alternatief afleveradres worden de consument in rekening gebracht. Bij een leververtraging op grond van bovengenoemde redenen is de ondernemer niet in verzuim.

3.7 De door de ondernemer aangegeven levertermijnen kunnen enkel worden nagekomen als ook de consument tijdig en correct aan zijn plichten voldoet. De consument dient de voorwaarden voor de aflevering met een 40 to vrachtwagen te verwezenlijken. Extra kosten die bij de ondernemer of transporteur ontstaan worden de consument in rekening gebracht. Extra kosten kunnen o.a. ontstaan door het aangeven van verkeerde of onvolledige gegevens in het bijzonder bij de afleveradressen. Het afleveradres moet met de genoemde voertuigen probleemloos te bereiken zijn zonder verhoogde kans op schade aan de producten dan wel de omgeving. Kosten voor het eventueel opnieuw leveren naar een alternatief afleveradres worden de consument in rekening gebracht. De ondernemer is niet in verzuim als de toeleverancier of transporteur een verklaring afgeeft dat de aflevering niet mogelijk is.

3.8 Indien de chauffeur op het afleveradres niemand aantreft, wordt gelost op een door de chauffeur gekozen geschikte plek. De consument is verantwoordelijk voor verder transport vanaf deze losplaats en draagt hiervoor de kosten. Indien er geen geschikte losplaats is en ook kortstondig na telefonisch overleg met de consument geen geschikte losplaats gevonden wordt, is de aflevering niet mogelijk en worden de goederen terug naar het magazijn gebracht. Extra kosten die bij de ondernemer of transporteur ontstaan door het aangeven van verkeerde leveradressen of onvolledige gegevens worden de consument in rekening gebracht. De ondernemer is hierdoor niet in verzuim.

3.9 De consument dient de ontvangst van de producten op de leverbon te ondertekenen. De consument heeft een wettelijke onderzoeksplicht en moet de producten bij levering meteen controleren op volledigheid en schade. Gebreke dienen op de leverbon door de chauffeur te worden genoteerd. Daarna dient de consument direct contact op te nemen met de ondernemer om de gebreke te reclameren. Hiervoor kan het reclamatieformulier op de website worden gebruikt. Heeft de consument niet aan de onderzoeksplicht voldaan worden alle rechtsvorderingen afgewezen.

3.10 De verantwoording voor de producten gaat over op de consument nadat de goederen op de losplaats zijn gelost. Voor verder transport is de consument verantwoordelijk. De chauffeur en de goederen zijn niet verzekerd tegen letsel en schade. Op wens van de klant kan de chauffeur vrijwillig bij verder transport ondersteunen, dit gebeurt echter op verantwoording en kosten van de klant. Als de consument de goederen zelf lost bijvoorbeeld met een heftruck of als de klant de chauffeur helpt bij het lossen, geschiedt dit altijd vrijwillig en op eigen verantwoording. Eventuele schade die hierbij ontstaat is voor rekening van de consument.

3.11 Het risico van toevallige beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als de consument de mogelijkheid heeft de bestelde producten direct bij de toeleverancier af te halen, berust dit risico bij de consument vanaf het moment, dat de producten op het desbetreffende voertuig zijn geladen.

3.12 We adviseren uitdrukkelijk dat de consument ondanks de transportverpakking de geleverde producten onverwijld tegen vocht en in het bijzonder kunststof lichtplaten ook tegen zonlicht dient te beschermen. Blank verzinkte producten zoals aluminium montageprofielen mogen ondanks bescherming tegen vocht, niet langer dan een week in de (verpakte) stapel blijven liggen. Vocht veroorzaakt bij aluminium witte roestvorming. De producten worden met de handelsgebruikelijke fabrieks- en transportverpakkingen geleverd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij de levering van profielplaten kan het gebruik van één of meerdere beschermplaten als handelsgebruikelijke transportverpakking voorkomen.

3.13 De ondernemer kan zijn leveringsplicht alleen nakomen als de toeleverancier de juiste producten tijdig levert. Een levering in delen is hierdoor mogelijk. Extra kosten alsook extra werktijd die hierdoor bij de consument ontstaan zijn van regres uitgesloten en kunnen niet bij de ondernemer worden verhaald.

3.14 Indien een besteld product niet meer leverbaar is, omdat het product, zonder schuldaansprakelijkheid van de ondernemer en ondanks de order een vergelijkbaar product te leveren, door de toeleverancier niet tijdig geleverd kan worden, wordt de consument hierover door de ondernemer onverwijld bij orderbevestiging geïnformeerd. De ondernemer is dan bevrijd van de leverplicht en kan de overeenkomst ontbinden. Zo mogelijk wordt een vervangend product aangeboden. Indien er geen vervangend product is of de consument wenst dit vervangende product niet te ontvangen, dan zal de ondernemer het reeds betaalde bedrag voor de bestelde maar niet leverbare producten zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.

Indien een deel van de bestelling niet leverbaar is, omdat een deel van de producten, zonder schuldaansprakelijkheid van de ondernemer en ondanks de order een vergelijkbaar product te leveren, door de toeleverancier niet tijdig geleverd kan worden, heeft de ondernemer het recht de bestelling in delen te leveren. De consument wordt hierover door de ondernemer onverwijld bij orderbevestiging geïnformeerd. Zover de termijn van nalevering voor de consument aanneembar is, levert de ondernemer de producten na zonder berekening van extra transportkosten. De ondernemer komt hierdoor niet in verzuim. Zo mogelijk wordt een vervangend product aangeboden. Indien er geen vervangend product is of de consument wenst dit vervangende product niet te ontvangen of als de consument geen nalevering wenst, dan zal de ondernemer het reeds betaalde bedrag voor de niet leverbare producten zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. Onder voorbehoud van tijdige aanlevering door de toeleverancier wordt de nalevering zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

3.15 De ondernemer kan zijn leveringsplicht alleen nakomen als ook de consument tijdig en correct aan zijn plichten voldoet. Exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst blijft voorbehouden. De ondernemer is niet in verzuim als de toeleverancier of transporteur een verklaring afgeeft dat de aflevering niet mogelijk is. Hieronder valt ook leververtraging door o.a. overmacht, met inbegrip van staking, uitsluiting, mobilisatie, oorlog, blokkade, import- en exportverbod, gebrek aan grond- en brandstoffen, brand, afsluiting van verkeer, storing in de onderneming of van transport inclusief de techniek voor communicatie op afstand alsook alle omstandigheden die een tijdige aflevering door de ondernemer en toeleverancier en / of transporteur hinderen of zelfs onmogelijk maken. In deze gevallen heeft de ondernemer het recht met de aflevering te wachten totdat de omstandigheden een levering weer toelaten of de ondernemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

3.16 Indien de consument onjuiste of onvolledige adresgegevens heeft aangegeven of weigert de levering te accepteren of als om andere redenen die de consument te verantwoorden heeft de aflevering niet mogelijk is, dan is de consument in verzuim. In het geval dat na de mislukte afleverpoging de producten beschadigd en/of vermist raken, wat niet door grove schuld of nalatigheid van de ondernemer of transporteur is veroorzaakt, is de consument tot betaling van de goederen verplicht, terwijl de ondernemer niet tot een nieuwe levering verplicht is. Eventuele kosten die zijn ontstaan door de weigering van de consument zoals bijvoorbeeld kosten voor opslag kunnen de consument in rekening gebracht worden.

4 Betaling

4.1 Volgende betaalwijzen staan de consument ter beschikking: vooruitbetaling (per bankoverschrijving, via PayPal, Ideal, Bancontact, internetbankieren), vooruitbetaling met creditcard (Mastercard en VISA via Paypal) en achteraf betalen via Klarna.

4.2 De factuur dient per vooruitbetaling te worden voldaan zonder korting en / of opschorting. Afwijkingen zijn enkel mogelijk na schriftelijk toestemming van de ondernemer.

4.3. Indien de consument een betaalwijze per overschrijving kiest dan wordt een factuur verstuurd waarop de bankverbinding is aangegeven. Het factuurbedrag dient onverwijld te worden overgemaakt. Bij gebruik van creditcard volgt de betaling direct en wordt het bedrag meteen van de rekening van de consument afgeboekt.

4.4 Indien de consument een betaalwijze op rekening - “betaal later” kiest heeft u de mogelijkheid om veertien [14] dagen na verzending van de bestelling te betalen. In het geval van servicediensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar is.

4.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de betaling terstond op te eisen en de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De consument is een jaarlijkse rente verschuldigd van 5 procentpunten boven de de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Indien de ondernemer kan bewijzen dat door uitstel van betaling een hogere schade is ontstaan, dan neemt zich de ondernemer het recht voor een hogere schadevergoeding te verlangen.

4.6 In geval van wanbetaling zijn alle betalingsovereenkomsten die van de algemene voorwaarden afwijken automatisch buiten werking gesteld. De ondernemer heeft het recht toekomstige of nog openstaande bestellingen uitsluitend pas na vooruitbetaling te leveren.

5 Herroepingsrecht

5.1 De consument heeft het recht gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Informatie over het herroepingsrecht wordt automatisch bij bevestiging van de bestelling per e-mail aan de consument gestuurd en bevindt zich eveneens ter inzage op de website.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De producten blijven eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling van de factuur is voldaan.

7 Garantie en reclamaties

7.1. De wettelijke bepalingen met betrekking tot garantie en ondeugdelijk presteren gelden voor de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Informatie over de fabrieksgarantie en extra garanties zijn op de website te vinden bij het desbetreffende product.

7.3 Geringe afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden bij een enkel geringe vermindering van de bruikbaarheid niet als tekortkoming. De handelsgebruiken van de producent en /of toeleverancier bepalen of er sprake is van een geringe afwijking.

7.4 De consument dient de ontvangst van de producten op de leverbon te ondertekenen. De consument heeft een wettelijke onderzoeks- en klachtplicht en moet de producten bij levering meteen controleren op volledigheid en schade. Gebreke dienen op de leverbon door de chauffeur te worden genoteerd. Daarna dient de consument direct contact op te nemen met de ondernemer om de gebreke te reclameren. Hiervoor kan het reclamatieformulier op de website worden gebruikt. Reclamaties over de uitvoering van de overeenkomst of ondeugdelijke producten moeten zo snel mogelijk binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 2 maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Heeft de consument niet aan de onderzoeks- en klachtplicht voldaan worden alle rechtsvorderingen afgewezen.

7.5 De consument dient bij reclamaties een duidelijke beschrijving van de gebreke met foto’s aan de ondernemer te sturen of zonodig een monster van een product op te sturen, zodat de ondernemer de gebreken kan onderzoeken en de reclamatie kan verwerken. Hiervoor kan het reclamatieformulier op de website worden gebruikt. Binnen twee werkdagen neemt de ondernemer contact op met de consument. Weigert de consument deze medewerking kan de reclamatie niet worden verwerkt en worden rechtsvorderingen afgewezen.

7.6 Indien de consument schade aan producten vaststelt mag het desbetreffende product niet verder worden verwerkt of gemonteerd. De consument moet de ondernemer de kans geven de gebreke te onderzoeken en te beoordelen. Als de consument de gebrekkige / beschadigde producten ondanks de vastgestelde gebreke toch verwerkt, monteert of gebruikt, dan vervalt elke garantie en worden alle rechtsvorderingen afgewezen en geldt het principe: monteren is accepteren.

7.7 Indien ondeugdelijk presteren wordt vastgesteld volgt ten eerste zonder aanmaning op kosten van de ondernemer een nalevering van het ontbrekende, of herstel of vervanging van het product. De consument kan zijn voorkeur uitspreken voor herstel of vervanging (ruilen). De consument dient de ondernemer gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn het herstel of de vervanging door te voeren. Deze redelijke termijn richt zich naar de transportmogelijkheden die op de website worden aangeboden. Bij producten die met de vrachtwagen worden geleverd is een herstel of vervanging binnen ca. 1 - 2 weken een redelijke termijn. Een zending per Express bieden wij niet aan. Verlangt de consument een zending per Express dan dient hij de extra kosten hiervoor voor eigen rekening te nemen. Als de kosten voor vervanging economisch onevenredig hoger zijn in vergelijking met de kosten voor herstel, heeft de ondernemer het recht vervanging te weigeren en herstel door te voeren. De ondernemer heeft het recht te verlangen dat de beschadigde en/ on ondeugdelijke producten worden geretourneerd zodat hij deze kan onderzoeken.

7.8 De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten niet verwerkt / monteert volgens de aanwijzingen / montagehandleidingen van de fabrikant en / of toeleverancier
  • De consument zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde producten heeft doorgevoerd en / of de producten heeft bewerkt of dit door derden heeft laten doorvoeren en / of bewerken zonder toestemming van de ondernemer
  • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten: o.a. indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of indien de behandeling of gebruik van de producten in strijd is met de aanwijzingen van de ondernemer en / of op de verpakking vermelde aanwijzingen. Hieronder wordt ook begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud
  • De geleverde producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik
  • Het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen

Kosten die bij de consument zijn ontstaan in de hierboven genoemde situaties komen nimmer voor rekening van de ondernemer.

7.9 Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er bij nabestellingen kleurafwijkingen kunnen voorkomen als gevolg van verschillende batches, die geen grond voor reclamatie vormen.

8 Retour

8.1 Op aanvraag bij de ondernemer kan de consument geprefabriceerde goederen op eigen kosten retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de goederen niet per post verstuurd kunnen worden, biedt de ondernemer aan de goederen op kosten van de consument met een vrachtwagen op te laten halen. De geretourneerde producten worden bij ontvangst op volledigheid en kwaliteit gecontroleerd. Indien de producten volledig en in een goede staat geretourneerd zijn wordt het betaalde bedrag voor dit product terugbetaald. Alleen onbeschadigde goederen en onaangebroken verpakkingen kunnen in de originele staat - indien redelijkerwijze mogelijk - en deugdelijke verpakking aan de ondernemer worden geretourneerd. Uitgesloten van retour zijn producten die besteld en geleverd zijn volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen producten die speciaal op de door de consument gewenste maat worden geproduceerd zoals dak- en wandplaten, zetwerk, lichtplaten en dakfolie.

9 Kwaliteit, normen en certificaten

9.1 Kwaliteit en afmetingen van de producten richten zich naar de DIN- en EN-normen alsook datasheets, productcertificaten en leveranciersverklaringen. Indien deze niet voorhanden zijn geldt de handelsconventie. Verwijzingen naar normen, datasheets of productcertificaten doen geen toezegging over eigenschappen en garanties, evenmin bij conformiteitsverklaringen, leveranciersverklaringen en desbetreffende coderingen als CE en GS. Of de goederen toegestaan zijn, voldoende draagkracht hebben en / of geschikt zijn voor de geplande doeleinden van de consument heeft de ondernemer geen zeggenschap over en hoeft de ondernemer niet te controleren. Indien de klant het verstrekken van documentatie wenst (productcertificaten, controleerbare statische berekeningen, erkenningen) of een verandering van producten wenst, bijvoorbeeld omdat dit door overheidsorganen verlangd wordt, voor producten met beperkte documentatie of voor producten waarvan geen technische bouwbepalingen noch algemeen erkende technische bepalingen voorhanden zijn, zo gebeurt dit op kosten van de consument.

10 Online-klachtenregeling

10.1 De Europese Commissie stelt een platvorm ter beschikking voor het online oplossen van klachten welke u kunt vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platvorm voor het oplossen van klachten te gebruiken. De ondernemer is niet verplicht en bereid te participeren in een geschillenbeschlechting door een consumenten bemiddelingsorgaan.

11 Aanvullende bepalingen

11.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. In plaats van de nietige voorwaarde gelden de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Rechtspartner-Logo