• Sinds 2004
  • Particulier & zakelijk
  • Levering in NL & BE
  • 120.000+ tevreden klanten

Herroepingsrecht

Toepasselijkheid

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Grimberg GmbH
Südring 3
27404 Zeven
Duitsland

E-Mail: [email protected]

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retour

Nadat we uw herroeping per e-mail hebben bevestigt kunt u de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en deugdelijke verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product zijn voor uw rekening. U dient de producten onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u als consument.

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. Indien de producten niet via de post geretourneerd kunnen worden, bieden we aan deze producten op uw kosten met een vrachtwagen op te halen. Wij informeren u schriftelijk over de kosten voor het ophalen met redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor het ophalen van de goederen wordt geraamd op een maximum van ongeveer € 218,00 (incl. BTW).

Terugbetaling

Indien u een bedrag al betaald heeft, zullen we dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na kenbaar maken van de herroeping terug betalen. Ook de oorspronkelijke transportkosten van deze overeenkomst worden vergoed, met uitzondering van de extra kosten, die zijn ontstaan als u uitdrukkelijk een andere en duurdere vorm van levering in opdracht had gegeven als de transportmogelijkheden die standaard op de website worden aangeboden. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalwijze die door u is gebruikt tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. De terugbetaling is niet met extra kosten voor u verbonden. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Hieronder vallen producten die speciaal op de door de consument gewenste maat worden geproduceerd zoals dak- en wandplaten, zetwerk, lichtplaten en dakfolie.

Bijzondere opmerkingen

Als u deze overeenkomst met een lening financiert en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, voor zover beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit is vooral dan aannemelijk wanneer wij gelijktijdig de verstrekker van uw lening zijn of wanneer de verstrekker van uw lening voor de financiering gebruiktmaakt van onze medewerking. Als wij de lening reeds hebben ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, neemt de verstrekker van uw lening ten opzichte van u wat betreft de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave, onze rechten en plichten van de gefinancierde overeenkomst over. Dit laatste geldt niet als deze overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van financiële instrumenten (bijv. effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, kunt u gebruik maken van uw recht van herroeping en de leningsovereenkomst herroepen als u ervoor een herroepingsrecht heeft.

Rechtspartner-Logo