Herroepingsrecht

Toepasselijkheid

Als consument (niet als zakelijke klant) kunt van uw herroepingsrecht gebruik maken. Informatie over het herroepingsrecht wordt automatisch bij bevestiging van de bestelling per e-mail aan u verstuurd en u kunt het ook op onze website nalezen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn ofwel bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van het product door u of een ander persoon, die niet de transporteur is, die u voor ontvangst van levering bij ons heeft aangegeven. We mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht hierover informatie te geven.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en werking vast te stellen zodat u kunt beoordelen of u het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen. U dient dan het waardeverlies te vergoeden. U bent aansprakelijk voor beschadiging van het product als u hier onzorgvuldig mee om bent gegaan en we kunnen een eventuele waardevermindering van het product met de terugbetaling verrekenen.

Verklaring

Als u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan ons kenbaar te maken. U kunt de overeenkomst herroepen of ontbinden door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan ons te versturen, bij voorkeur schriftelijk bijvoorbeeld per post, fax of e-mail:

Grimberg GmbH
Südring 3
27404 Zeven
Duitsland

E-Mail: [email protected]

U kunt hierbij ook gebruik maken van het modelformulier wat we op de website ter beschikking hebben gesteld, het is echter niet verplicht dit formulier te gebruiken. We sturen u na de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail met redelijke en duidelijke instructies over hoe u de producten kunt retourneren.

Retour

Nadat we uw herroeping per e-mail hebben bevestigt kunt u de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en deugdelijke verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product zijn voor uw rekening. U dient de producten onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u als consument.

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. Indien de producten niet via de post geretourneerd kunnen worden, bieden we aan deze producten op uw kosten met een vrachtwagen op te halen. Wij informeren u schriftelijk over de kosten voor het ophalen met redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor het ophalen van de goederen wordt geraamd op een maximum van ongeveer € 218,00 (incl. BTW).

Terugbetaling

Indien u een bedrag al betaald heeft, zullen we dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na kenbaar maken van de herroeping terug betalen. Ook de oorspronkelijke transportkosten van deze overeenkomst worden vergoed, met uitzondering van de extra kosten, die zijn ontstaan als u uitdrukkelijk een andere en duurdere vorm van levering in opdracht had gegeven als de transportmogelijkheden die standaard op de website worden aangeboden. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalwijze die door u is gebruikt tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. De terugbetaling is niet met extra kosten voor u verbonden. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop met levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Hieronder vallen producten die speciaal op de door de consument gewenste maat worden geproduceerd zoals dak- en wandplaten, zetwerk, lichtplaten en dakfolie.

Bijzondere opmerkingen

Het annuleren van een order vóór levering betekent een opzegging van de overeenkomst. Eventuele kosten die ontstaan door opzegging worden niet in rekening gebracht zolang de producten nog niet zijn geproduceerd, gepakt, of gereed staan voor transport.

Rechtspartner-Logo