Ik ben Particulier Zakelijke klant

Algemeene Voorwaarden HMG Benelux GmbH - B2C

§1. Algemeen

§1.1 Onder HMG wordt in deze algemene voorwaarden verstaan HMG Benelux GmbH gevestigd te Zeven Duitsland. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer HRB 200792 bij de rechtbank te Tostedt in Duitsland.


§1.2 De basis voor een goede relatie tussen klant en leverancier zijn niet de verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar samenwerking en wederzijds vertrouwen. Toch komen wij er niet omheen, om enkele zaken in onze algemene voorwaarden afwijkend of aanvullend op de wettelijke bepalingen te regelen.


§1.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Tostedt in Duitsland.


§2. Algemeen / Toepassing

§2.1 Toepasselijkheid van, van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


§2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij HMG als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.


§2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.


§3. Aanbiedingen

§3.1 Alle door HMG gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


§3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


§3.3 Door HMG verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.


§3.4 HMG behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (aan)betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.


§4. Opdracht door wederpartij

§4.1 De wederpartij is ten opzichte van HMG volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de wederpartij.


§4.2 De wederpartij bindt zich aan de opdracht wanneer de opdracht wordt gegeven per e-mail, fax of telefoon. In het bijzonder het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de opdracht.


§4.3 HMG is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, HMG is bij gevolg gerechtigd om aan de wederpartij te leveren, te factureren en van deze wederpartij betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten.


§5. Totstandkoming overeenkomst

§5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat HMG de opdracht van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 4 in behandeling neemt en een orderbevestiging binnen 2 dagen heeft afgegeven.


§5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden HMG slechts voor zover zij door HMG schriftelijk zijn bevestigd.


§6. Prijzen

§6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief de wettelijke BTW doch exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending, tenzij anders uitdrukkelijk staat vermeld.


§6.2 De vermelde prijzen in catalogussen op de websites, in webwinkels en in offertes zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar.


§6.3 Alle prijzen vermeld in onze catalogussen, websites en webwinkels zijn onder voorbehoud van typefouten en overduidelijke vergissingen.


§7. Betaling

§7.1 Facturen van HMG dienen te worden voldaan op de door HMG aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.


§7.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals door HMG aangegeven op de factuur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Aan bestellingen kunnen nadere (betalings- /bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van HMG.


§7.3 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of HMG ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.


§7.4 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een jaarlijkse rente verschuldigd ter hoogte van het promessedisconto van de Europese Centrale Bank plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00.


§7.5 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het gebruikelijke incassotarief.


§7.6 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.


§7.7 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.


§8. Herroepingsrecht / Kosten / Uitsluiting

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HMG Benelux GmbH, Südring 3, 27404 Zeven, Duitsland, tel. +49 (0)4281 7199120, fax. +49 (0)4281 7199121, e-mail [email protected])

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wij onderscheiden tussen goederen, die u per post hebt ontvangen en kunt terugzenden en goederen die door hun aard niet op de normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en die wij afhalen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen per post komen voor uw rekening.

De directe kosten van het afhalen van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 180 EUR plus BTW.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


§8.1 Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.


§9. Aflevering / Levertijd

§9.1 De levertijd bedraagt, voor zover bij het product niet anders wordt vermeld, 8-10 dagen.


§9.2 Aflevering geschiedt tegen vergoeding van een vrachtkostentoeslag of verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. Alle zendingen zijn inclusief de kosten van de verpakking en administratie, tenzij anders overeengekomen.


§9.3 HMG is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.


§9.4 Levering geschiedt uitsluitend aan een door de wederpartij opgegeven adres in de Benelux, tenzij anders overeengekomen.


§9.5 HMG is niet gehouden wijzigingen in afleveradres, afleverdatum en aflevertijdstip na te komen, indien deze door de wederpartij zijn aangegeven op of na dezelfde datum als de door HMG opgegeven afleverdatum. Indien en voor zover mogelijk voldoet HMG aan de wijziging met het recht meerkosten in rekening te brengen.


§9.6 HMG is gerechtigd de bezorgkosten te factureren aan de wederpartij, indien HMG, door toedoen van de wederpartij, niet in staat is de bestelling binnen het afgesproken tijdsblok te leveren. Onder toedoen van de wederpartij wordt verstaan; niet thuis tijdens het door HMG aangegeven tijdsblok dan wel dat de wederpartij niet in staat is bij aflevering het gehele factuurbedrag direct en in contante valuta te voldoen.


§9.7 De wederpartij kan geen aanspraak maken op uitvoering van de bezorgservice, indien deze niet uitgevoerd kan worden, volgens HMG, zonder verhoogde kans op schade aan het artikel, dan wel de omgeving. De wederpartij heeft geen recht op restitutie, in welke vorm dan ook, indien de bezorgservice niet kan worden uitgevoerd door toedoen van de wederpartij.


§9.8 Alle leveringen worden uitgevoerd met grote vrachtwagens. Doorgaans met een 40 ton truck met oplegger. Geleverd wordt tot aan een bereikbare losplaats zonder lossen. Lossen met de kraan naast de wagen is een service maar maakt geen deel uit van de overeenkomst.


§9.9 Meerkosten die ontstaand door verkeerde of voor onze voortuigen niet bereikbare opgegeven losplaatsen worden in rekening gebracht. Indien de chauffeur op het afleveradres niemand aantreft, wordt gelost op een door de chauffeur gekozen plek.

Kosten die ontstaan voor het eventueel noodzakelijk omladen en verder transport van artikelen zijn uitgesloten van vergoeding door HMG.


§10. Installaties

§10.1 Indien HMG zaken installeert of door derden laat installeren, zijn alle voor de installatie benodigde werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.


§11. Eigendomsvoorbehoud

§11.1 HMG behoudt de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, tot integraal aan haar voldaan zullen zijn:


A. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.


B. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).


C. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.


§11.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die HMG voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor HMG als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.


§11.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan HMG toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.


§11.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is HMG gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent HMG reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.


§11.5 De wederpartij geeft hierbij aan HMG in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waaraan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door HMG geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen HMG te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.


§12. Garanties / Reparaties

§12.1 HMG garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de fabrikant en/of van haar (toe)leveranciers.


§12.2 HMG garandeert herstel van defecte artikelen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 door reparatie ter plekke of door retourzending van de wederpartij aan HMG, gevolgd door herstel of levering van een vervangend artikel. Indien het defect wordt gemeld binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst gaat HMG over tot vervanging van het defecte artikel.


§12.3 Een beroep op garantie wordt slechts door HMG in behandeling genomen indien de wederpartij dit beroep bij HMG indient binnen zeven (7) dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.


§12.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door HMG aan de wederpartij afgegeven factuur.


§12.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:


A. De geleverde zaak niet is verwerkt / gemonteerd volgens de aanwijzingen / montagehandleiding van de fabrikant en of (toe)leverancier.


B. Zonder toestemming van HMG, door of namens de wederpartij wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.


C. Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.


D. De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.


E. Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen.


§12.6 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van HMG door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van HMG.


§12.7 De ‘Niet goed, geld terug’ garantie geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de wederpartij bestelde type, artikelnummer of kleur.


§12.8 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die HMG aan wederpartij verleent.


§12.9 Op reparaties of vervangingen hanteert HMG een garantieperiode van 30 dagen tenzij anders bepaald of overeengekomen.


Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij HMG en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe.


§12.10 Indien de zaak zich buiten de Benelux of Duitsland bevindt is HMG slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks HMG in de Benelux of Duitsland zou hebben gekost, te dragen.


§13. Zekerheid

§13.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van HMG terstond genoegzame en in de door HMG gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is HMG gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.


§13.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.


§14. Intellectuele eigendom en Knowhow

§14.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier of via internet vastgelegd, die door HMG aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van HMG.


§14.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.


§14.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij HMG uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.


§14.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 1000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van HMG op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.


§14.5 Wederpartij zal HMG vrijwaren voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door HMG geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door HMG voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door HMG geleverde zaak.


§15. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

§15.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden en te controleren op eventuele transportschade. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij HMG daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Om verzekeringtechnische reden is elke andere vorm van kennisgeving ongeldig.


§15.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.


§15.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is HMG te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.


§15.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.


§15.5 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.


§15.6 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.


§16. Aansprakelijkheid

§16.1 HMG is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van HMG. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.


§16.2 HMG is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de wederpartij of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan HMG toerekenbare opzet of grove schuld.


§16.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door HMG geleverde goederen, is HMG niet aansprakelijk.


§16.4 De wederpartij vrijwaart HMG en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door HMG geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van HMG en/of door haar ingeschakelde derden.


§16.5 De aansprakelijkheid van HMG uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.


§16.6 Eventuele aanspraken van de wederpartij dienen binnen drie (3) werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij HMG te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.


§16.7 Door HMG opgestelde of aangeleverde berekeningen en tekeningen zijn aan te merken als een vrijblijvende service, die ter goede trouw wordt aangeboden en naar eer en geweten wordt uitgevoerd. De wederpartij dient deze zelf of door een vakkundig derde te laten controleren. HMG is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door verkeerde berekeningen en/of bestellingen.


§17. Opeisbaarheid bij verzuim

§17.1 De wederpartij wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:


A. De wederpartij enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;


B. HMG goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;


C. De wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;


D. De wederpartij overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;


E. Van overlijden, indien de wederpartij een natuurlijk persoon is.


§17.2 HMG is in de 16.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:


A. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of


B. enig door de wederpartij aan HMG verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of


C. het op grond van artikel 11 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.


§18. Schadevergoeding

§18.1 HMG is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.


§18.2 HMG is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. HMG is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.


§18.3 HMG bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


§18.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HMG ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


§19. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

§19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen HMG en de wederpartij is Duits recht van toepassing (BGB & HGB).


§19.2 Geschillen tussen HMG en de wederpartij, behorende tot de competentie van de rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van HMG, behoudens indien HMG als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.


§19.3 Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.


§20. Conversie

§20.1 Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.


§21. Nederlandse tekst prevaleert

§21.1 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.


§22. Online-klachtenregeling

§22.1 De Europese Commissie stelt een platvorm ter beschikking voor het online oplossen van klachten, welke u kunt vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platvorm voor de voor het oplossen van klachten te gebruiken.

Wij zijn niet verplicht en bereid om een klacht ter bemiddeling aan een consumentenorganisatie of geschillencommissie voor te leggen.


§23. Diversen

§23.1 HMG is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.


§23.2 De gegevens van de wederpartij die worden benodigd voor de overeenkomst worden in onze database opgeslagen voor onze administratie. De wederpartij kan ten allen tijde inzage vragen en verzoeken de gegevens te wijzigen of eventueel te wissen.


§23.3 Indien door HMG gedurende korte of langere tijd als dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.


§23.4 HMG is gerechtigd van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.